January 01, 2015

Jak zoptymalizowaÊ bloga dla urzπdzeÒ mobilnych?

Aby zoptymalizowaÊ swÛj blog dla urzπdzeÒ mobilnych, naleøy uøyÊ jednej z dostÍpnych reagujπcych gotowych motywÛw, Nimble Design Lab, lub opcje reagujπcπ dla Klasyczny Konstruktor MotywÛw. Reagujπce projekty automatycznie dopasowujπ siÍ, aby doskonale wyúwietlaÊ na wszystkich urzπdzeniach, niezaleønie od rozmiaru. Dodatkowo, reagujπce projekty z zoptymalizowane dla wyszukiwaÒ na mobilnych stronach internetowych.

Responsive Design Displays

Reagujπce Gotowe Motywy

DostÍpne ze wszystkimi p≥atnymi planami sπ gotowe motywy Gourmet, Sol, i Snap. Kaødy jest dostÍpny w wielu kolorach i uk≥adach i reagujπ na zmiany widoku ma≥ych, úrednich, i duøych urzπdzeÒ.

Przy Pojekt > Wybierz Motyw, wybierz kategorie Reagujπce, wybierz gotowy motyw, i kliknij Wybierz. Po wybraniu Koloru, zaznacz kwadrat, aby zastosowaÊ motyw na swoim blogu i zapisaÊ zmiany.

Responsive Themes

Nimble Design Lab

Nimble Design LabNimble Design Lab jest ≥atwym do uøycia narzÍdziem do tworzenia zindywidualizowanych, reagujπcych motywÛw dla twojego bloga, poprzez graficzny interfejs.

Design Lab pozwala na wybranie z setek czcionek, dodania zindywidualizowanych te≥, i wiele wiÍcej. Baner i zdjÍcia w tle dostosowujπ siÍ do optymalnego wyúwietlenia na rÛønej wielkoúci urzπdzeniach, gdy dodane jako czÍúci zindywidualizowanych projektÛw stworzonych w Nimble.

Ta funkcja jest w Beta. Do≥πcz do druøyny Typepad Beta, aby zobaczyÊ wszystkie nowe funkcje w Konto > Streszczenie.

Klasyczny Konstruktor MotywÛw

Opcja do Tworzenia w trybie Reagujπcy jest dostÍpna dla kaødego z nowych i istniejπcych projektÛw stworzonych uøywajπc Klasyczny Konstruktor MotywÛw. Classic Theme Builder pozwala Ci na robienie zmian kolorom a stylom elementÛw projektÛw poprzez graficzny interfejs bez potrzeby znani kodu.

Przy Projekt > Konstruktor MotywÛw, zaznacz kwadrat StwÛrz w trybie Reaktywny i kliknij Zapisz Zmiany, aby zmieniÊ istniejπcy projekt na reaktywny. Aby stworzyÊ nowy motyw, przejdü do Projekt > Wybierz Motyw, wybierz Konstruktor MotywÛw, i kliknij Wybierz. Wtedy, bÍdzie opcja do Stworzenia w trybie Reaktywny i zastosowania nowego projektu do twojego bloga.

Ta funkcja jest w Beta. Do≥πcz do druøyny Typepad Beta, aby zobaczyÊ wszystkie nowe funkcje w Konto > Streszczenie.

Additional languages: English, French, Spanish, Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), German, Dutch, Italian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Turkish

Search


Need design help?

Looking to launch a new blog? Have an itch to tweak your design or layout? Want a superior banner or design custom made specifically for your blog? We've got you covered!

Discover Typepad Services